Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

2023

Ianuarie

 • NR 1/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind modificarea HCL. Nr. 44/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate .
 • NR 2/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind alegerea peşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie – aprilie 2023
 • NR 3/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Calafindeşti pentru anul 2023
 • NR 4/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea numărului maxim  de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 din Comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • NR 5/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea  orelor de muncă prestate lunar  de către de ajutor social conform legii nr. 416/2001
 • NR 6/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor funcţionarilor publici şi al personalului contractual  din aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindeşti
 • NR 7/31.01.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport pentru luna decembrie a personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială Calafindeşti
 • NR 8/31.01.2023 - Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 30.04.2009 privind însuşirea inventarului aparţinând domeniului privat al comunei Calafindeşti, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare .
 • NR 9/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind  privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile terenuri intravilane, situate în comuna Calafindești, județul Suceava, ce aparțin domeniului privat al comunei Calafindești, județul Suceava
 • NR 10/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind accceptarea unor oferte de donaţie a unui teren situat în localitatea Calafindeşti Judeţul Suceava
 • NR 11/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava a unor imobile – terenuri situate în comuna Calafindeşti, judetul Suceava
 • NR 12/31.01.2023 - Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local  pe anul 2022 pentru finanţarea investiţiilor înscrise în bugetul  aprobat pe anul 2023

Februarie

 • Nr 13/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind execuția bugetului local Calafindești pe trimestru IV al anului 2022
 • Nr 14/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 15/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Locai al comunei Calafindești, județul Suceava
 • Nr 16/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân alcomunei Calafindești
 • Nr 17/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindești, județul Suceava pentru anul 2023
 • Nr 18/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de colectare separată şi transport separat al deşeurilor în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Calafindești, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare și/sau eliminare
 • Nr 19/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( PUZ ) pentru ,, CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE BRICHETE RUMEGUȘ
 • Nr 20/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si devizul general pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri comunale în comuna Calafindești,județul Suceava″
 • Nr 21/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si devizul general pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE DRUMUL BISERICILOR, SAT/COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA″
 • Nr 22/28.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodărire a comunei Calafindești
 • Nr 23/21.02.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii comunei CALAFINDEȘTI, județul Suceava cu unitățile administrativ-teritoriale comuna ȘERBĂUȚI, comuna GRĂNICEȘTI, comuna BĂLCĂUȚI, comuna GRĂMEȘTI, comuna SATU MARE, din județul Suceava, în vederea constituirii, organizării și funcționării„ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOBEICA”, având ca scop principal gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu gaze naturale

Martie

 • Nr 24/17.03.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă gratuită a spatiilor cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilul Dispensarului medical, medicilor care își desfășoară activitatea medicală în cadrul acestui imobil
 • Nr 25/17.03.2023 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 18/2023 privind aprobarea tarifelor de colectare separată şi transport separat al deşeurilor în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Calafindești, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare și/sau eliminare
 • Nr 26/17.03.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 27/17.03.2023 - Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din proprietatea privată a comunei Calafindești, Județul Suceava

Aprilie

 • Nr 28/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Nr 29/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 30/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor din comuna Calafindești
 • Nr 31/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţei totale de 43,75 ha pajişti din proprietatea privată a comunei Calafindești, judeţul Suceava
 • Nr 32/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT- COMUNA CALAFINDEȘTI la Programul privind casarea autovehiculelor uzate "Rabla local”, derulat in cofinantare cu Administraţia Fondului pentru Mediu
 • Nr 33/10.04.2023 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8 din 31.01.2020 privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din domeniul privat al comunei Calafindești, județul Suceava
 • Nr 34/10.04.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 al comunei Calafindești

Mai

 • Nr 35/05.05.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documntației tehnico – economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,, Reabilitare moderată Cămin cultural – Casa Tineretului din localitatea Calafindești, județul Suceava ″
 • Nr 36/12.05.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 37/12.05.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei, Actul adiţional de modificare şi completare a Statutului Asociaţiei
 • Nr 38/12.05.2023 - Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local Calafindești pe trimestru I al anului 2023
 • Nr 39/12.05.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documntației tehnico – economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,, Reabilitare moderată Școala Gimnazială Calafindești, județul Suceava″
 • Nr 40/12.05.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Comunei Calafindești la Parteneriatul LEADER 2023 – 2027 cu denumirea Asociația Grupul de Acţiune Localã Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi
 • Nr 41/12.05.2023 - Proiect de hotărâre de aprobare a Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale privind implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod My Smis 130963
 • Nr 42/26.05.2023 - Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 32/2023 privind aprobarea participării UAT- COMUNA CALAFINDEȘTI la Programul privind casarea autovehiculelor uzate "Rabla local”, derulat in cofinantare cu Administraţia Fondului pentru Mediu
 • Nr 43/26.05.2023 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 44/26.05.2023 - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

Iunie

 • Nr 45/23.06.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 46/23.06.2023 - Poriect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.24 /2023 rivind acordarea în folosinţa gratuită a spatiilor cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilul Dispensarului medical, medicilor care îsi desfasoara activitatea medicală în cadrul acestui imobil
 • Nr 47/23.06.2023 - Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 30.04.2009 privind însuşirea inventarului aparţinând domeniului privat al comunei Calafindeşti, județul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Nr 48/23.06.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava"

Iulie

 • Nr 49/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Nr 50/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 51/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 52/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 30.04.2009 privind însuşirea inventarului aparţinând domeniului privat al comunei Calafindeşti, județul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Nr 53/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Calafindești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr.7 și nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Calafindești Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare
 • Nr 54/17.07.2023 - Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea unui schimb de terenuri

August

 • Nr 55/03.08.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și modificarea caracteristicilor tehnice ale accesoriilor în cadrul proiectului „ACHIZIȚIONARE ACCESORII PENTRU DOTAREA UTILAJELOR DIN COMPARTIMENTUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • Nr 56/31.08.2023 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 31 din 10.04.2023 privind închirierea prin licitație publică, a suprafeței totale de 43,75 ha pajiști din proprietatea privată a comunei Calafindești Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 57/31.08.2023 - Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Calafindești
 • Nr 58/31.08.2023 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafaţă de 1.000 mp, identificat cu nr. cadastral 32417, înscris în CF 32417, situat în comuna Calafindești, în favoarea proprietarului construcţiei - casă edificată pe acest teren
 • Nr 59/31.08.2023 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 60/31.08.2023 - Proiect de hotărâre privind acodarea unui sprijin financiar pentru unitatea de cult – Biserica Creștină Adventistă de Ziua Șaptea Calafindești, din bugetul local al comunei Calafindești, în anul 2023
 • Nr 61/31.08.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tractor, a unei lame pentru zăpadă și a unei autospeciale pompieri în comuna Calafindești, Județul Suceava

Septembrie

 • Nr 62/29.09.2023 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 63/29.09.2023 - Proiect de hotărâre penrtru modificarea HCL nr. 18/2023 privind aprobarea tarifelor de colectare separată şi transport separat al deşeurilor în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Calafindești, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare și/sau eliminare
 • Nr 64/29.09.2023 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului local al comunei Calafindesti, care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Calafindesti
 • Nr 65/29.09.2023 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivului de investitii ,,EXTINDERE ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de Investitii ,,Anghel Saligny”,precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Octombrie

 • Nr 66/12.10.2023 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 67/31.10.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Calafindesti,Judetul Suceava
 • Nr 68/31.10.2023 - Proiect de hotarare privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 69/31.10.2023 - Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Nr 70/31.10.2023 - Proiect de hotarare vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 188 m2 înscris în CF nr.38954, situat în comuna Calafindești, județul Suceava
 • Nr 71/31.10.2023 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 72/31.10.2023 - Proiect de hotarare privind execuția bugetului local Calafindești pe trimestru II al anului 2023
 • Nr 73/31.10.2023 - Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 12 din 31.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2022 pentru finanţarea investiţiilor înscrise în bugetul aprobat pe anul 2023
 • Nr 74/31.10.2023 - Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea salariilor functionarilor publici si personalului contractual ce fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava

Noiembrie

 • Nr 75/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 76/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren imobil situat în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 77/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind execuția bugetului local Calafindești pe trimestru III al anului 2023
 • Nr 78/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea operaţiunilor notariale şi cadastrale de anulare a numărului cadastral 30577 şi modificarea cărţii funciare nr. 30577, în sensul radierii dreptului de proprietate înscris eronat pe numele comunei
 • Nr 79/28.11.2023 - Proiect de hotarare Privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: Infiintare capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile in comuna Calafindesti, judetul Suceava și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia
 • Nr 80/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru PTh (Proiect Tehnic de executie) pentru proiectul ,, Reabilitare moderată Cămin cultural – Casa Tineretului din localitatea Calafindești, județul Suceava ″
 • Nr 81/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru PTh (Proiect Tehnic de executie) pentru proiectul ,, REABILITARE MODERATĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA″
 • Nr 82/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind actualizarea Organigramei și a Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Calafindești, judeţul Suceava
 • Nr 83/28.11.2023 - Proiect de hotarare privind acodarea unui sprijin financiar pentru unitatea de cult – Biserica Creștină Baptistă Calafindești, din bugetul local al comunei Calafindești, în anul 2023

Decembrie

 • Nr 84/06.12.2023 - Proiect de hotarare privind aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2024
 • Nr 85/06.12.2023 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 86/19.12.2023 - Proiect de hotarare privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de învăţamânt preuniversitar de stat la nivelul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în anul şcolar 2024-2025
 • Nr 87/19.12.2023 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024
 • Nr 88/19.12.2023 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2023
 • Nr 89/19.12.2023 - Proiect de hotarare privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care iși desfășoară activitatea la Școala Gimnazială Calafindești
 • Nr 90/19.12.2023 - Proiect de hotarare privind stabilirea taxei apă-canal în comuna Calafindești, începând cu data de 01.01 2024

2022

Ianuarie

 • NR 1/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 • NR 2/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției NR 145 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
 • NR 3/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ””AMENAJARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN LOCALITATEA CALAFINDEȘTI , JUD SUCEAVA „„
 • NR 4/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Calafindești și ale autorităților publice locale din comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 5/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ””REALIZARE STAȚIE DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE „„ in comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 6/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrării de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor LEGII NR 416/2001
 • NR 7/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav , pentru anul 2022 la nivelul comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 8/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor funcționarilor publici și ai personalului contractual care fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 9/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și unui premiu familiilor cu domiciliu în comuna Calafindești , județul Suceava , pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie
 • NR 10/31.01.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR 66/20.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

Februarie

 • NR 12/09.02.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Calafindești , județul Suceava , pe anul 2022
 • NR 13/09.02.2022 - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021 pentru finanțarea investițiilor înscrise în bugetul aprobat pe anul 2022
 • Nr 14/09.02.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport pentru luna decembrie 2021 și ianuarie 2022 personalului didactic , care își desfășoară activitatea la Școala gimnazială Calafindești

Martie

 • NR 15/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 16/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2022 al comunei Calafindești
 • NR 17/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind completare HCL NR 64/2021 privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii de gimnaziu ai școlii gimnaziale Calafindești
 • NR 18/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar Adrian Frîncu ca reprezentant legal în vederea finalizării procedurii de vânzare teren din domeniul privat al comunei Calafindești , aferent blocurilor de locuințe
 • Nr 19/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului privind asigurarea resurselor umane , materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al comitetului local al comunei Calafindești , județul Suceava
 • Nr 20/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • Nr 21/15.03.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor funcționarilor și ai personalului contractual care fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindești , județul Suceava

Aprilie

 • NR 22/07.04.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de restituire a avansului NR.3876 din 31.07.2017 , emisă de CEC BANK S.A. sucursala Suceava , în vederea garantării restituirii avansului acordat de agentia pentru finanțarea investițiilor rurale pentru execuția proiectului de investiție ””EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA „„ contract de finanțare Nr C0720ANC0021513500507 din data de 14.10.2016
 • NR 23/07.04.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 24 mp , aparținând domeniului public al Comunei Calafindești , situat în comuna Calafindești
 • NR 24/19.04.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”” ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE GRĂNICEȘTI , ȘERBĂUȚI , CALAFINDEȘTI , BĂLCĂUȚI , GRĂMEȘTI , SATU MARE , JUDEȚUL SUCEAVA ””
 • NR 25/19.04.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru proiectul ”” ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE GRĂNICEȘTI , ȘERBĂUȚI , CALAFINDEȘTI , BĂLCĂUȚI , GRĂMEȘTI , SATU MARE , JUDEȚUL SUCEAVA ””
 • NR 26/29.04.2022 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai , iunie și iulie 2022
 • NR 27/29.04.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • Nr 28/29.04.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindești , județul Suceava

Mai

 • NR 29/13.05.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”” REABILITARE MODERATĂ CĂMIN CULTURAL - CASA TINERETULUI DIN LOCALITATEA CALAFINDEȘTI , COMUNA CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA „„
 • NR 30/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • NR 31/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe cele două secțiuni pe trimestrul IV al anului 2021
 • NR 32/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe cele două secțiuni pe trimestrul I al anului 2022
 • NR 33/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL NR 56/2021 privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul U.A.T. Calafindești , județul Suceava
 • NR 34/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al comunei Calafindești , județul Suceava , a unor imobile-terenuri situate în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 35/27.05.2022 - Proiect de hotărâre privind relocarea hotărârii NR 18/15.03.2022 privind desemnarea domnului primar Adrian Frîncu ca reprezentant legal în vederea finalizării procedurii de vânzare teren din domeniul privat al comunei Calafindești , aferent blocurilor de locuințe

Iunie

 • NR 36/27.06.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești

Iulie

 • NR 37/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 • NR 38/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special președintelui asociației județene pentru apă și canalizare Suceava să semneze în numele și persoana U.A.T. Calafindești , județul Suceava , actele adiționale de modificare a actului constitutiv a statutului asociației județene pentru apă și canalizare Suceava
 • NR 39/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției NR 97 din 11.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 • Nr 40/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • NR 41/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 • NR 42/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea HCL NR 23 din 2022 privind scoaterea la licitație în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 24mp aparținând domeniului public al comunei Calafindești , situată în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 43/19.07.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL NR 13 din 09.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea investițiilor înscrise în bugetul aprobat pe anul 2022

August

 • NR 44/03.08.2022 - Proiect de hotărâre privind înlocuirea președintelui de ședință dl Lauric Dumitru cu dl Poclitar David Florin
 • NR 45/03.08.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022
 • NR 46/16.08.2022 - Proiect de hotărâre privind ”” MONTARE LIMITATOARE DE VITEZĂ „„ în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 47/16.08.2022 - Proiect de hotărâre privind ””MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA „„
 • NR 48/16.08.2022 - Proiect de hotărâre privind acceptarea unor oferte de donație a unor terenuri situate în localitatea Calafindești , județul Suceava
 • NR 49/30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 50/30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind privind completarea anexei la HCL Nr 23 din 30.04.2009 privind însușirea inventarului aparținând domeniului privat al comunei Calafindești , județul Suceava , cu modificările și completările ulterioare
 • NR 51/30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al comunei Calafindești , județul Suceava , a unor imobile-terenuri situate în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 52/30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești pe anul 2022
 • NR 53/30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al II-lea pentru anul 2022

Septembrie

 • NR 54/26.09.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești , pe anul 2022
 • NR 55/26.09.2022 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți din cadrul consiliului local al comunei Calafindești , care să facă parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale Calafindești
 • NR 56/26.09.2022 - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 57/26.09.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție de restituire a avansului Nr 3876 din 31.07.2017 , emisă de CEC BANK S.A. - sucursala Suceava , în vederea garantării restituirii avansului acordat de agenția pentru finanțarea investițiilor rurale pentru ””EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ „„ în localitatea Calafindești , județul Suceava , contract Nr C0720AN00021513500507 din data de 14.10.2016
 • NR 58/26.09.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL Nr 23 din 30.04.2009 privind însușirea inventarului aparținând domeniului privat al comunei Calafindești , județul Suceava , cu modificările ulterioare

Octombrie

 • NR 59/13.10.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”” REABILITARE MODERATĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA „„
 • NR 60/13.10.2022 - Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ” ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA ””
 • NR 61/13.10.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești pe anul 2022
 • NR 62/13.10.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR 43 din 19.07.2022 privind modificarea și completarea HCL NR 13 din 09.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021 pentru finanțarea investițiilor înscrise pe bugetul aprobat pe anul 2022
 • NR 63/13.10.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție ”” DIGITALIZAREA SERVICIILOR COMUNEI CALAFINDEȘTI ÎN CADRUL FINANȚĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PILONUIL IV COEZIUNE ECONOMICĂ , SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ C10
 • NR 64/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 • NR 65/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind revocarea HCL NR 58 din 26.09.2022 privind completarea anexei la HCL 23 din 30.04.2009 privind însușirea inventarului aparținând domeniului privat al comunei Calafindești , județul Suceava , cu modificările și completările ulterioare
 • NR 66/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • NR 67/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 22,5mp din imobilul dispensarului medical situat în satul Calafindești , pentru realizarea uneia dintre obiectivele : Punct farmaceutic sau salon întreținere corporală
 • NR 68/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”” Achiziționare accesorii pentru dotarea utilajelor din compartimentul de gospodărire comunală comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 69/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind regulamentului privind procedura de înregistrare , evidență și radiere a vehiculelor , pentru care există obligativitatea înregistrării la nivelul comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 70/27.10.2022 - Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune Nr 832 din 22.03.2000

Noiembrie

 • NR 71/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești î
 • NR 72/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea HCL 48 din 16.08.2022 privind acceptarea ofertelor de donație a unor terenuri-imobile situate în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 73/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind înființarea asociației club sportiv ””Calafindești„„
 • NR 74/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Calafindești , județul Suceava , a unor imobile-terenuri situate în comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 75/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești , județul Suceava pe anul 2022
 • NR 76/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni pe trimestrul III 2022
 • NR 77/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii NR49 din 30.08.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 78/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Nr 50 din 30.08.2022 privind completarea anexei la hotărârea Nr 23 din 30.04.2009 privind însuțirea inventarului aparținând domeniului privat al comunei Calafindești , județul Suceava , cu modificările și completările ulterioare
 • NR 79/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr 51 din 30.08.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Calafindești , județul Suceava , a unor imobile-terenuri situate in comuna Calafindești , județul Suceava
 • NR 80/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii pentru com-pletarea necesarului cu apă al localității Calafindești , județul Suceava
 • NR 81/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Calafindești , județul Suceava , în anul 2023-2024
 • NR 82/22.11.2022 - Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Procopeț Mircea , ca urmare a decesului acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local

Decembrie

 • NR 83/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind taxele și impozitele locale pentru anul 2023
 • NR 84/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindești , județul Suceava pe anul 2022
 • NR 85/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Calafindești
 • NR 86/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirilor și delimitărilor arterelor de circulație( străzilor și aleilor ) din satele componente comunei Calafindești , județul Suceava
 • NR 87/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local Calafindești , pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aflate pe raza teritorial administrativ a comunei Calafindești
 • NR 88/19.12.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își desfășoară activitatea la școala gimnazială Calafindești
 • NR 89/29.12.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea HCL Nr 60/2022 privind implementarea proiectului ”” ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ( CAV ) ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI , JUDEȚUL SUCEAVA „„

Close